آزمایشگاه ها

-  آزمایشگاه نانو مواد پیشرفته

- آزمایشگاه جدا سازی غشایی

- آزمایشگاه ادوات نانو الکترونیک

- آزمایشگاه نانو سیال حفاری

- آزمایشگاه شبیه سازی و ساخت نانوساختارهای نیمه هادی