حوزه ریاست

[ریاست]

نام و نام‌خانوادگی

تحصیلات

مرتبه علمی

پست الکترونیک

شماره تماس

دورنگار

صدیقه زینلی
 صدیقه زینلی دکتری شیمی تجزیه دانشیار zeinali@shirazu.ac.ir 071-36139669  

 

[معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی]

نام و نام‌خانوادگی

تحصیلات

مرتبه علمی

پست الکترونیک

شماره تماس

دورنگار

محمد مهدی ظرافت
 محمد مهدی ظرافت دکتری مهندسی شیمی؛ نانو فناوری دانشیار mmzerafat@shirzu.ac.ir 071-36139663  

 

[معاونت پژوهشی]

نام و نام‌خانوادگی

تحصیلات

مرتبه علمی

پست الکترونیک

شماره تماس

دورنگار

محمد مهدی ظرافت
 محمد مهدی ظرافت دکتری مهندسی شیمی؛ نانوفناوری دانشیار mmzerafat@shirazu.ac.ir 071-36139663  

 

[معاونت دانشجویی]

نام و نام‌خانوادگی

تحصیلات

مرتبه علمی

پست الکترونیک

شماره تماس

دورنگار

 
           

 

[معاونت اداری و مالی]

نام و نام‌خانوادگی

تحصیلات

مرتبه علمی

پست الکترونیک

شماره تماس

دورنگار