کارمندان

 

نام و نام خانوادگی

تحصیلات

سمت

شماره تماس

فاطمه محزون   کارشناس امور پژوهشی 071-36139649
علی اکبر روشنی دوست   کارشناس آزمایشگاه 071-36139669
علی شیخ عطار   کارشناس آموزشی 071-36139669
محمد پناهی   مسئول دفتر 072-36139669