گروه های آموزشی

 • نانو مهندسی شیمی
 • نانو مهندسی الکترونیک

اعضای هیئت علمی

گروه آموزشی نانو مهندسی شیمی

اعضای هیئت علمی:

 • صدیقه زینلی:                                  دانشیار - شیمی تجزیه
 • مریم توحیدی:                                  استادیار - شیمی تجزیه
 • صمد صباغی:                                  دانشیار - مهندسی شیمی
 • محمد مهدی ظرافت:                         دانشیار - مهندسی شیمی، نانوفناوری
 • فاطمه حجازی:                                 استادیار - مهندسی پلیمر

 

گروه آموزشی نانو مهندسی الکترونیک

اعضای هیئت علمی:

 • زهرا حسینی:                             استادیار –  نانو فناوری
 • سجاد دهقانی:                           استادیار –  مهندسی برق، الکترونیک
 • رزا صفایی اسدابادی:                   استادیار –  فیزیک، اپتیک و لیزر
 • تیمور قنبری هاشم آبادی:             دانشیار –   مهندسی برق، قدرت
 • احسان مشکسار:                       استادیار –  مهندسی شیمی، کنترل